Referencer​

​NETVÆRK - referencer

 • HIK Kvindenetværk. Opstart, drift og facilitering af et netværk for kvinder i erhverv og ledelse (2017-)
 • Catering Forum. Design, drift og facilitering af erfagrupper mellem virksomhederne i Catering Forum - Arla Foods, Danish Crown, Flensted Food Group, Lantmännen Unibake, Royal Greenland og Tulip (2014-)
 • Hobro Golf Erhvervsnetværk. Opbygning, drift facilitering af Erhvervsnetværket med 90 netværksdeltagere (2014-)
 • Dansk Fødevare Forum. Netværksleder og facilitator for direktørnetværkene inden for fødevarebranchen (2006-).
 • Dansk Maskinhandler Forening. Design, igangsætning og facilitatorforløb i forbindelse med oprettelse af netværk for yngre direktører i medlemskredsen. Opfølgning og revitalisering efter ca. 5 års forløb (2010 og 2016)
 • Kjellerup IF og Arena Midt. Opbygning og facilitering af Erhvervsnetværket med 45 deltagere (2015)
 • Tulip: Facilitering af udvalg vedr. fastfoodkæden Tulip Timeout (2014-15).
 • AgroTech A/S. Facilitering af netværk for køkkenchefer med fokus på at minimere madspild (2013)
 • Arla Foods. Værdien af netværk - indlæg for mejerichefer (2013).
 • Sundhedsvisionen. Facilitering af et samarbejde mellem AgroTech A/S (GTS institut), Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og Videncenter for Landbrug - synergier og udviklingspotentiale mellem forskning og erhverv (2012-2013).
 • Future Food Innovation m.v. Netværk for fødevarenetværk i Region Midtjylland (2011)
 • Havets Hus. Netværksdesign og facilitering af Erhvervsnetværk for virksomheder/interessenter, som har interesse for at udnytte havets ressourcer til brug i fødevarer eller foder (2010-2013).
 • Arla Foods. Forløb ”fra Erfa til Netværk”. Netværksmodel i Arla Foods GSOSC, opkvalificering af Interne netværksfacilitatorer samt vidensopsamling i ”Netværkskogebog” (2010-2011).

VIDEN - referencer

 • Agro Tech A/S. Medudvikler af innovationsspil til at modvirke madspild i storkøkkener.
 • Assens Kommune. Analyse af familie- og støtteområdet - mhp. at styrke økonomistyring og udnyttelse af medarbejderressourcer.
 • Assens Kommune. Analyse af kommunens sociale profil - proces og dialog mellem ledelse og politikere vedr. det strategiske arbejde på socialområdet.
 • DJES (Djurslands Erhvervsskoler). Fusionsanalyse med afdækning af mulighederne for fusion mellem VUC og DJES (Djurslands Erhvervsskoler)
 • Hjørring Kommune. Analyse på tværs af børne-, voksen og arbejdsmarkedsområdet
 • Ikast-Brande Kommune. Analyse af dagplejen - kapacitetsudnyttelse og udgiftsstyring samt forslag til fremtidigt styringsgrundlag.
 • Ikast-Brande Kommune. Organisationsanalyse på daginstitutionsområdet - struktur, organisering, arbejdsopgaver, styring m.v.
 • Ikast-Brande Kommune. Analyse af tandplejen - struktur, service- og omkostningsniveau - nye ressourceminimerende tiltag.
 • Jammerbugt Kommune. Analyse af styre- og afregningsform vedr. Familiecentret.
 • Jammerbugt Kommune. Analyse og budgettilpasningsoplæg - udredning og oplæg til budgettilpasning vedr. udsatte børn og unge.
 • Jammerbugt Kommune. Økonomisk overblik over børne- og familieområdet - opstilling af strategier og afsæt for økonomiske styringsværktøjer.
 • Jammerbugt Kommune. Analyse af udgiftsudviklingen til særlige skole- og dagtilbud.
 • Jammerbugt Kommune. Takstfinansiering på Familiecentrets ydelser - synliggøre omkostninger på ydelser, der udbydes i Familiecentret.
 • Jammerbugt Kommune. Udarbejdelse af Udviklingsstrategi på Børne- og Familie rådgivningens område.
 • Jammerbugt Kommune. Ansøgning til pulje vedr. Sverigesprojekt.
 • Norddjurs Kommune: Kvalitetsrapport på handicap- og psykiatriområdet
 • Norddjurs Kommune. Udviklingsplan for dagpasningsområdet - struktur, tilpasning og udarbejdelse af udviklingsplan i tæt procesforløb.
 • Norddjurs Kommune. Skolestrukturoplæg. Analyse og økonomiske beregninger på scenarier for ændringer i skolestrukturen.
 • Randers Kommune. Servicetjek/organisationsanalyse af Handicapafdelingen.
 • Randers Kommune. Analyse af Alkoholbehandlingen med efterfølgende udarbejdelse af handleplan.
 • Struer Kommune. Analyse af dagpasningsområdet - et udviklingsprojekt, bl.a. med henblik på strukturtilpasninger af området.
 • Thisted Kommune. Analyse af dagplejen - struktur, ressourcer og fremtidig organisering.
 • Thisted Kommune. Asyl- og Integrationspolitik samt efterfølgende implementeringsplan
 • Thisted Kommune. Børne, Unge og Familiepolitik med efterfølgende implementeringsplan
 • Thisted Kommune. Analyse af PPR 2013 - et procesforløb med udviklingsinitiativer mod fremtidens PPR.
 • Thisted Kommune. Flere projektansøgninger bl.a. til puljen vedr. Helhedsorienteret indsats for udsatte familier.

 • Varde Kommune. Analyse af familie- og støtteområdet samt efterfølgende udarbejdelse af handleplaner
 • Vesthimmerlands Kommune. Fremtidens struktur på skole- og dagtilbudsområdet

PROCES - referencer

 • AgroTech A/S. Projektopstart - procesforløb blandt nøglemedarbejdere vedr. opstartsforløb af projekt.
 • Assens Kommune. Målsætninger vedr. børn og unge med særlige behov - udarbejdet i en proces med interessenterne på børne- og ungeområdet.
 • Assens Kommune. Manual for SSP samarbejdet - udarbejdet i et samspil med interessenter med ny struktur og kommissorier for samarbejdet.
 • Assens Kommune. Administrationsvejledning for familierådgivernes arbejde på børn- og ungeområdet udarbejdet i et procesforløb.
 • Assens Kommune. Visitationsmodel - udarbejdelse af en énstrenget visitationsmodel til mhp. bedre ressourcestyring - bl.a. ud fra BUM modellen.
 • Dansk Fødevare Forum. Konferenceleder og ordstyrer - ”Finanskrisens påvirkning i fødevarebranchen” og ”Et måltid mad i daginstitutionerne”
 • Dansk Fødevare Forum. Strategiseminar for bestyrelsen.
 • DayCatch A/S. Strategi og organisationsstruktur for koncernen.
 • DJES (Djurslands Erhvervsskoler). Facilitator for en mulig fusionsproces mellem VUC og DJES
 • Grenaa Handelsskole. Udviklingsplan for skolen - et overblik samt en fælles platform mellem ledelse og undervisere på HH og HG.
 • Hedensted Kommune. Internt temamøde HR
 • Hedensted Kommune. Facilitering ledermøder Læring
 • Hedensted Kommune. Temadag Udvikling og Politik
 • Hedensted Kommune. Sammenhængende Børnepolitik - et forløb med involvering af en stor kreds af medarbejdere samt det politiske niveau.
 • Hedensted Kommune. Projektleder på Tidlig Tværfaglig Indsats støttet af Socialstyrelsen 2011-13 samt i Brobygningsprojektet 2013-14
 • Hedensted Kommune. Processtøtte i forbindelse med innovationsprojektet ”Alle børn er lige forskellige”
 • Hedensted Kommune. Implementering af ny samarbejdsmodel for udsatte børn, unge og familier
 • Hobro Golf. Strategiforløb mellem bestyrelser.
 • Ikast-Brande Kommune. Målsætninger for Tandplejen - involvering på tværs af faglige og geografiske skel mhp. at skabe fælles ramme og mål
 • Jammerbugt Kommune. Temadag for sammenlægningsudvalget vedr. mål- og rammestyring
 • Jammerbugt Kommune. Sammenhængende børnepolitik - involvering af medarbejdere og det politiske niveau.
 • Jammerbugt Kommune. Retningslinjer for tværfagligt samarbejde og visitation - et procesforløb med ledere og nøglemedarbejdere.
 • Mariagerfjord Kommune. Temadag for ledere inden for børne- og ungeområdet.
 • Norddjurs Kommune. Proces vedr. udviklingsplan på Socialområdet.
 • Norddjurs Kommune. Proces vedr. etablering af ”Børneby” i Ørsted (fælles ledelse mellem skole og dagtilbud).
 • Norddjurs Kommune. Tilrettelæggelse og facilitering af formidlings- og dialogmøde vedr. erhvervspolitik

 • Område Auning. Puljeansøgninger vedr. unikt naturtilbud samt sparring vedr. ny institution.
 • Område Grenaa. Overblik over udviklingstiltag samt sparring vedr. ny institution.
 • Randers Kommune. Innovationskraft - facilitering og innovation – halvårsforløb for 20 interne konsulenter (tværfagligt)
 • Rebild Kommune. Visionsseminar for Kultur- og Fritidsudvalget.
 • Rønde Idrætscenter – strategi for fremtidens idrætscenter

 • Struer Kommune. Fælles ledelse - udarbejdelse af oplæg til fælles ledelse skole-SFO-dagpasning.
 • Syddjurs Kommune. Procesforløb vedr. den fremtidige tilrettelæggelse af ungeindsatsen
 • Syddjurs Kommune. Temadag for byrådet vedr. kulturkommune
 • Syddjurs Kommune. Intern temadag vedr. personalepolitikker
 • Thisted Kommune Projektbeskrivelse Helhedsorienteret indsats for udsatte familier 2014
 • Thisted Kommune. Brobygning og projektlederstøtte vedr. projekt Hånd om egen Familie
 • Thisted Kommune. Projektleder på Tidlig Tværfaglig Indsats støttet af Socialstyrelsen 2011-13 samt i Brobygningsprojektet 2013-14
 • Thisted Kommune. Ungepolitik og Ungeråd - proces og stiftelse af ungeråd samt dannelse af ungepolitik.
 • Thisted Kommune. Ny ledelsesstruktur på dagpasningsområdet 2011/12
 • Thisted Kommune. Sammenhængende Børnepolitik 2007 samt i 2010 begge gange udarbejdet i proces med interessenterne på området.
 • Thisted Kommune. Implementeringsplan - med henblik på at indfri de skitserede mål i den sammenhængende børne, unge og familiepolitik
 • Thisted Kommune. Udarbejdelse af standarder for sagsbehandlingen på familieområdet.
 • Thisted Kommune. Processtøtte/brobygning ifm. projekt Hånd om egen Familie – et projekt støttet af STAR og Socialstyrelsen

 • Vesthimmerlands Kommune. Projektbeskrivelse og sparring vedr. projekt på arbejdsmarkedsområdet
 • VUC Djurs. Fusionsanalyse med afdækning af mulighederne for fusion mellem VUC og DJES (Djurslands Erhvervsskoler)
 • VUC Djurs. Facilitator for en mulig fusionsproces mellem VUC og DJES (Djurslands Erhvervsskoler)
 • Aarhus Kommune. Lederseminar for dagtilbudsledere
 • Vesthimmerlands Kommune. Organisering og model for implementering af Vesthimmerlandsmodellen – inspirereret af Sverigesmodellen
 • Vesthimmerlands Kommune – strategiseminar for chefgruppe

EVALUERING - referencer​

 • ​Barn på Vej. Evalueringer af projekt mellem Horsens, Skanderborg, Hedensted og Odder Kommune samt Hospitalet i Horsens vedr. tværgående samarbejde i forbindelse med udsatte gravide (to delevalueringer og slutevalueringer med tilhørende formidlings- og udviklingsforløb – projektforløb 2014-2017)
 • Hedensted Kommune – delevaluering af projekt med støtte fra STAR og Socialstyrelsens pulje vedr. Helhedsorienteret indsats for udsatte familier (Familier på vej)
 • Hedensted Kommune - evaluering af Brobygningsprojektet - et projekt støttet af Socialstyrelsen.
 • Hedensted Kommune. Evaluering af arbejdsgange på sygedagpengeområdet herunder digital indberetning for virksomhederne
 • Hedensted Kommune. Evaluering af Tidlig Tværfaglig Indsats – et projekt støttet af Socialstyrelsen
 • Hedensted Kommune. Evaluering af "Virksomhedsnetværk" - dokumentationen førte til opmærksomhed og besøg fra beskæftigelsesministeren.
 • Jammerbugt Kommune. Evaluering af struktur for det tværfaglige og forebyggende arbejde.
 • Jammerbugt Kommune. Evaluering og revurdering af takster på Familiecentret.
 • Mariagerfjord Kommune. Evaluering og projektstøtte i projekt 2010-12 vedr. forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom (forløbskoordinering).
 • Randers Kommune. Evaluering af arbejdet med udviklingsplan for Alkoholbehandlingen.
 • Rebild Kommune. Evaluering af handleplaner for organisationstilpasning.
 • Region Midtjylland. Evaluering af fødevarenetværk i Region Midtjylland, 2014/15 i samarbejde med IFAU, instituttet for Fødevarestudier & Agroindustriel Udvikling.
 • SID-Job - evaluering af Projekt BAMBUS en social mentorordning for unge.
 • Thisted Kommune - evaluering af Brobygningsprojekt - støttet af Socialstyrelsen
 • Thisted Kommune. Evaluering af Brobygningsforløb Børn og Unge
 • Thisted Kommune. Evaluering af den sammenhængende Børnepolitik
 • Thisted Kommune. Evaluering af Familieklassen i Hanstholm
 • Vesthimmerlands Kommune. Evaluering af partnerskabsaftaler mellem kommunen og private virksomheder.
 • Vesthimmerlands Kommune. Evaluering og brugerundersøgelse - brugenes oplevelse af maden på ældreområdet.
 • Vesthimmerlands Kommune. Evaluering og brugerundersøgelse vedr. behov for plejetilbud i Hvalpsund.

Firma

Pythea aps

CVR: 26998212​

Adresse​

Adelgade 8, 2. tv.

9500 Hobro

Kontakt

Telefon: 40 34 68 72

E-mail: pythea@pythea.dk