Referencer​

Viden - referencer​

Agro Tech A/S.

Medudvikler af innovationsspil til at modvirke madspild i storkøkkener.​

Assens Kommune.

Analyse af familie- og støtteområdet - mhp. at styrke økonomistyring og udnyttelse af medarbejderressourcer.​

Assens Kommune.

Analyse af kommunens sociale profil - proces og dialog mellem ledelse og politikere vedr. det strategiske arbejde på socialområdet.​

Brønderslev Kommune

Analyse af tilgange i Familieafdelingen.​

DJES (Djurslands Erhvervsskoler).

Fusionsanalyse med afdækning af mulighederne for fusion mellem VUC og DJES (Djurslands Erhvervsskoler)​

Hjørring Kommune

Analyse på tværs af børne-, voksen og arbejdsmarkedsområdet​.

Hjørring Kommune

Analyse og proces vedr. grundlaget Fælles Børn Fælles Indsats på familieområdet.

Hjørring Kommune

Analyse og strategi vedr. Fremtidens PPR.

Hjørring Kommune

Analyse og afdækning af Fremtidens Tilbudsvifte.

Hjørring Kommune

Struktur for spædbarnsindsatsen.

Ikast-Brande Kommune.

Analyse af dagplejen - kapacitetsudnyttelse og udgiftsstyring samt forslag til fremtidigt styringsgrundlag.​

Ikast-Brande Kommune.

Organisationsanalyse på daginstitutionsområdet - struktur, organisering, arbejdsopgaver, styring m.v.​

Ikast-Brande Kommune.

Analyse af tandplejen - struktur, service- og omkostningsniveau - nye ressourceminimerende tiltag.​

Jammerbugt Kommune

Analyse af styre- og afregningsform vedr. Familiecentret.​

Jammerbugt Kommune

Analyse og budgettilpasningsoplæg - udredning og oplæg til budgettilpasning vedr. udsatte børn og unge.​

Jammerbugt Kommune.

Økonomisk overblik over børne- og familieområdet - opstilling af strategier og afsæt for økonomiske styringsværktøjer.​

Jammerbugt Kommune.

Analyse af udgiftsudviklingen til særlige skole- og dagtilbud.​

Jammerbugt Kommune.

Takstfinansiering på Familiecentrets ydelser - synliggøre omkostninger på ydelser, der udbydes i Familiecentret.​

Jammerbugt Kommune.

Udarbejdelse af Udviklingsstrategi på Børne- og Familie rådgivningens område.​

Jammerbugt Kommune.

Ansøgning til pulje vedr. Sverigesprojekt.

Mariagerfjord Kommune

Analyse af scenarier for fremtidig fysisk placering af 10. klasse - et involverende procesforløb.​

Mariagerfjord Kommune

Analyse af Hobro som attraktiv uddannelsesby.

Mariagerfjord Kommune

Flere projektansøgninger bl.a. inden for sundhed, familieområdet samt De første 1.000 dage til dagtilbudsområdet.

Norddjurs Kommune

Kvalitetsrapport på handicap- og psykiatriområdet​.

Norddjurs Kommune

Udviklingsplan for dagpasningsområdet - struktur, tilpasning og udarbejdelse af udviklingsplan i tæt procesforløb.​

Norddjurs Kommune.

Skolestrukturoplæg. Analyse og økonomiske beregninger på scenarier for ændringer i skolestrukturen.​

Randers Kommune.

Servicetjek/organisationsanalyse af Handicapafdelingen.​

Randers Kommune.

Analyse af Alkoholbehandlingen med efterfølgende udarbejdelse af handleplan.​

Struer Kommune.

Analyse af dagpasningsområdet - et udviklingsprojekt, bl.a. med henblik på strukturtilpasninger af området.​

Thisted Kommune

Beskrivelse af Thisted Modellen - et samspil mellem kommunen, almen praksis og Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Thisted Kommune

Analyse af dagplejen - struktur, ressourcer og fremtidig organisering.​

Thisted Kommune

Asyl- og Integrationspolitik samt efterfølgende implementeringsplan​.

Thisted Kommune

Børne, Unge og Familiepolitik med efterfølgende implementeringsplan​.

Thisted Kommune.

Analyse af PPR - et procesforløb med udviklingsinitiativer mod fremtidens PPR.​

Thisted Kommune.

Flere projektansøgninger bl.a. til puljen vedr. Helhedsorienteret indsats for udsatte familier.

Varde Kommune.

Analyse af familie- og støtteområdet samt efterfølgende udarbejdelse af handleplaner​

Vesthimmerlands Kommune.

Fremtidens struktur på skole- og dagtilbudsområdet​

Proces - referencer​

Assens Kommune.

Målsætninger vedr. børn og unge med særlige behov - udarbejdet i en proces med interessenterne på børne- og ungeområdet.​

Assens Kommune.

Manual for SSP samarbejdet - udarbejdet i et samspil med interessenter med ny struktur og kommissorier for samarbejdet.​

Assens Kommune.

Administrationsvejledning for familierådgivernes arbejde på børn- og ungeområdet udarbejdet i et procesforløb.​ I tilknytning hertil en visitationsmodel med henblik på bedre ressourcestyring.

Dansk Fødevare Forum

Konferenceleder og ordstyrer - ”Finanskrisens påvirkning i fødevarebranchen” og ”Et måltid mad i daginstitutionerne”​. Strategiseminar for bestyrelsen.

DayCatch A/S

Strategi og organisationsstruktur for virksomheden.​

Grenaa Handelsskole HHX

Udviklingsplan for skolen - et overblik samt en fælles platform mellem ledelse og undervisere på de forskellige faggrene på skolen. ​

Hedensted Kommune.

Internt temamøde HR​ samt temadag for området vedr. Udvikling & Politik. Facilitering af ledermøder på området Læring.

Hedensted Kommune.

Sammenhængende Børnepolitik - et forløb med involvering af en stor kreds af medarbejdere samt det politiske niveau.​

Hedensted Kommune.

Projektleder på Tidlig Tværfaglig Indsats støttet af Socialstyrelsen samt i det efterfølgende Brobygningsprojekt. Pythea driver fortsat indberetningsplatformen vedr. aktiviteter i TTR.​

Hedensted Kommune.

Processtøtte i forbindelse med innovationsprojektet ”Alle børn er lige forskellige”​

Hedensted Kommune.

Implementering af ny samarbejdsmodel for udsatte børn, unge og familier​ - drift af workshops for tværfaglige samarbejdspartnere med henblik på at sikre en enstrenget indgang for familierne.

Hjørring Kommune

Tilrettelæggelse og facilitering af dialogmøde mellem forældre til børn med handicap og Børnehandicapafdelingens ledelse og nøglemedarbejdere.​

Hobro Golf.

Strategiforløb mellem bestyrelser (for klubben og for baneejere).

​Hobro IK

Visioner, værdier og strategi for den fremtidige udvikling af den frivillige og den professionelle del af Hobro IK. Et involverende forløb mellem medlemmerne af de to bestyrelser.

Horsens Kommune

Facilitering af personaledage mellem familieafdelingen, udførerområdet og sundhedsplejen.​

Ikast-Brande Kommune.

Målsætninger for Tandplejen - involvering på tværs af faglige og geografiske skel mhp. at skabe fælles ramme og mål​

Jammerbugt Kommune.

Temadag for sammenlægningsudvalget vedr. mål- og rammestyring​

Jammerbugt Kommune.

Sammenhængende børnepolitik - involvering af medarbejdere og det politiske niveau.​

Jammerbugt Kommune.

Retningslinjer for tværfagligt samarbejde og visitation - et procesforløb med ledere og nøglemedarbejdere.​

Norddjurs Kommune.

Proces vedr. udviklingsplan på Socialområdet.​

Norddjurs Kommune.

Proces vedr. etablering af ”Børneby” i Ørsted (fælles ledelse mellem skole og dagtilbud).​

Norddjurs Kommune.

Tilrettelæggelse og facilitering af formidlings- og dialogmøde vedr. erhvervspolitik​

Norddjurs Kommune

Område Auning og Område Grenaa. Overblik over udviklingstiltag og sparring vedr. nye institutioner. ​

Randers Kommune.

Innovationskraft - facilitering og innovation – halvårsforløb for 20 interne konsulenter (tværfagligt)​

Rebild Kommune.

Visionsseminar for Kultur- og Fritidsudvalget.​

Rønde Idrætscenter

Strategi og vision for fremtidens idrætscenter​

Rønde Højskole og Efterskole

Værdier, ledelsesgrundlag, vedtægter og forretningsorden i et procesforløb med FU og bestyrelser.

Struer Kommune.

Fælles ledelse - udarbejdelse af oplæg til fælles ledelse skole-SFO-dagpasning.​

Syddjurs Kommune.

Procesforløb vedr. den fremtidige tilrettelæggelse af ungeindsatsen.​

Syddjurs Kommune

Temadag for byrådet vedr. kulturkommune​.

Syddjurs Kommune

Intern temadag vedr. personalepolitikker​.

Sønderborg Kommune

Facilitering af personaleforløb vedr. samarbejde mellem sundhedsplejen og familieafdelingen.

Them Andelsmejeri

Facilitering af visionsproces med andelshavere og ansatte.

Thisted Kommune.

Facilitering af personaledag i Børne- og Familieforvaltningen.

Thisted Kommune

Ungepolitik og Ungeråd - proces og stiftelse af Ungeråd samt dannelse af ungepolitik. 

Thisted Kommune

Sammenhængende Børnepolitik samt revision af denne. Begge gange udarbejdet i proces med interessenter. Efterfølgende udarbejdelse af implementeringsplan. 

Thisted Kommune

Ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. ​

Vesthimmerlands Kommune.

Projektbeskrivelse og sparring vedr. projekt på arbejdsmarkedsområdet​.

Viden Djurs og VUC Djurs

Fusionsanalyse med afdækning af mulighederne for fusion mellem VUC og DJES (Djurslands Erhvervsskoler)​.

Aarhus Kommune.

Lederseminar for dagtilbudsledere​

Vesthimmerlands Kommune.

Organisering og model for implementering af Vesthimmerlandsmodellen – inspirereret af Sverigesmodellen​

Vesthimmerlands Kommune

Strategiseminar for chefgruppe​n på Familie- og Arbejdsmarkedsområdet

Evaluering - referencer​

Barn på Vej

Evalueringer af projekt mellem Horsens, Skanderborg, Hedensted og Odder Kommune samt Hospitalet i Horsens vedr. tværgående samarbejde i forbindelse med udsatte gravide - støttet af Sundhedsstyrelsen.

Frederikshavn Kommune

Evaluering af PPR indsatser i forbindelse med projektet Robuste børn og unge på Toppen - et projekt støttet af Socialstyrelsen.

Hedensted Kommune

Midtvejs- og afsluttende evaluering af opfølgningen på Barn på Vej - Styrke på Tværs med støtte fra Sundhedsstyrelsen. 

Hedensted Kommune

Evaluering af De første 1.000 dage - et samarbejdsprojekt mellem dagtilbud, skoler og sundhedsplejen med støtte fra Sundhedsstyrelsen.

Hedensted Kommune

Delevaluering og afsluttende evaluering af projekt med støtte fra STAR og Socialstyrelsens vedr. Helhedsorienteret indsats for udsatte familier (Familier på vej)​.

Hedensted Kommune

Evaluering af Tidlige Tværfaglig Indsats og det efterfølgende Brobygningsprojekt - begge projekter med støtte fra Socialstyrelsen. 

Hedensted Kommune

Evaluering af "Virksomhedsnetværk" - støttet af STAR. Dokumentationen førte til opmærksomhed og besøg fra beskæftigelsesministeren.​

Horsens Kommune

Midtvejsevaluering og slutevaluering vedr. opfølgningen på Barn på Vej Horsens - med støtte fra Sundhedsstyrelsen.

Horsens Kommune

Evaluering vedr. De første 1.000 dage - et samarbejdsprojekt mellem dagtilbud og sundhedspleje med støtte fra Sundhedsstyrelsen.​

Jammerbugt Kommune.

Evaluering af struktur for det tværfaglige og forebyggende arbejde.​

Jammerbugt Kommune.

Evaluering og revurdering af takster på Familiecentret.​

Mariagerfjord Kommune.

Evaluering og projektstøtte i projekt vedr. forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom (forløbskoordinering) - med støtte fra Sundhedsstyrelsen.

Mariagerfjord Kommune

Evaluering af CTI-forløb - et tværfagligt forløb for borgere langt fra arbejdsmarkedet - støttet af STAR og Socialstyrelsen.

Region Midtjylland.

Evaluering af fødevarenetværk i Region Midtjylland, 2014/15 i samarbejde med IFAU, instituttet for Fødevarestudier & Agroindustriel Udvikling.

SID-Job

- evaluering af Projekt BAMBUS en social mentorordning for unge.​

Thisted Kommune

Evaluering vedr. Fremskudt Socialrådgivning og det efterfølgende Brobygningsprojekt - begge støttet af Socialstyrelsen​.

Thisted Kommune

Evaluering af Familieklassen i Hanstholm​.​

Vesthimmerlands Kommune.

Evaluering af partnerskabsaftaler mellem kommunen og private virksomheder.​

Vesthimmerlands Kommune.

Evaluering og brugerundersøgelse - brugenes oplevelse af maden på ældreområdet.​

Vesthimmerlands Kommune.

Evaluering og brugerundersøgelse vedr. behov for plejetilbud i Hvalpsund.​

NETVÆRK - referencer​

Catering Forum

Design, drift og facilitering af erfagrupper mellem virksomhederne i Catering Forum - Arla Foods, Danish Crown, Flensted Food Group, Lantmännen Unibake, Royal Greenland og Tulip (2014-)

Hobro Golf.

Erhvervsnetværk. Opbygning, drift facilitering af Erhvervsnetværket med 90 netværksdeltagere (2014-)​

Dansk Fødevare Forum.

Netværksleder og facilitator for direktørnetværkene inden for fødevarebranchen (2006-).​

Dansk Maskinhandler Forening.

Design, igangsætning og facilitatorforløb i forbindelse med oprettelse af netværk for yngre direktører i medlemskredsen. Opfølgning og revitalisering efter ca. 5 års forløb.

Kjellerup IF og Arena Midt.

Opbygning og facilitering af Erhvervsnetværket med 45 deltagere.

Tulip.

Facilitering af udvalg vedr. fastfoodkæden Tulip Timeout.​

AgroTech A/S.

Facilitering af netværk for køkkenchefer med fokus på at minimere madspild.

Arla Foods.

Værdien af netværk - indlæg for mejerichefer.

Sundhedsvisionen.

Facilitering af et samarbejde mellem AgroTech A/S (GTS institut), Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og Videncenter for Landbrug - synergier og udviklingspotentiale mellem forskning og erhverv.

Future Food Innovation m.v.

Netværk for fødevarenetværk i Region Midtjylland.

Havets Hus.

Netværksdesign og facilitering af Erhvervsnetværk for virksomheder/interessenter, som har interesse for at udnytte havets ressourcer til brug i fødevarer eller foder.

Arla Foods.

Forløb ”fra Erfa til Netværk”. Netværksmodel i Arla Foods GSOSC, opkvalificering af Interne netværksfacilitatorer samt vidensopsamling i ”Netværkskogebog”.

Kontakt os

​Pythea ApS

CVR: 26998212​

40 34 68 72

​✉ L.kalstrup@pythea.dk